Badania lekarskie

Zarząd UKP Manta Jelcz-Laskowice

Każdy zawodnik UKP Manta Jelcz-Laskowice, który chce uczestniczyć w zajęciach sekcji sportowej i zawodach pływackich, musi bezwzględnie posiadać aktualne badania lekarskie. Są one wydawane przez lekarza medycyny sportowej i upoważniają do uprawiania sportu pływackiego.

 • Koszty badań lekarskich pokrywają zawodnicy.
 • Badania lekarskie (karty zdrowia sportowca) przechowują zawodnicy.
 • Kopie ważnych badań lekarskich należy przekazywać trenerowi odpowiedzialnemu za daną grupę.
 • Dzieci uczęszczające na zajęcia nauki i doskonalenia pływania, które nie biorą udziału w zawodach pływackich, mogą uczestniczyć w zajęciach pływackich po złożeniu trenerowi pisemnego oświadczenia rodzica lub prawnego opiekuna o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

  Zarząd UKP Manta Jelcz-Laskowice zaleca aby wszystkim dzieciom biorącym udział w zajęciach pływackich regularnie wykonywać badania lekarskie.

  Przykładowe adresy przychodni, w których można wykonać badania lekarskie po uprzednim umówieniu:

   Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo–Lekarska
   Wrocław, ul. Ignacego Paderewskiego 35 (Stadion Olimpijski) Tel.: 71/ 348 37 34

   SPORTSmed - Specjalistyczne Centrum Medyczne - Monika Skrzypiec-Spring
   Wrocław, ul. Piastowska 31/2, tel. 606-74-78-77

   Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego
   Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska

   Wrocław, ul. Sienkiewicza 108/110, tel.71/7924092

  Badania lekarskie w zakresie medycyny sportowej regulują w szczególności przepisy:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietania 2011 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego Dz.U.11.88.502 → z dnia 28 kwietnia 2011 r.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia Dz.U.11.88.500 → z dnia 28 kwietnia 2011 r.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia Dz.U.09.139.1134→ z dnia 31 sierpnia 2009 r.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich, częstotliwości ich przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia Dz.U.09.58.483→ z dnia 10 kwietnia 2009 r.

~~~~~~Badania lekarskie~~~~~~